Předchozí home.gif (1235 bytes)


Poznámky pod čarou

  1. angl. Computer Aided Geometry Design.
  2. Parametr t je také možno chápat jako čas. Rovnice ( 1.5 ) potom vyjadřuje pozici bodu v čase t na určité dráze.
  3. Jelikož je křivka zadána pouze dvěma body, jedná se ve skutečnosti o interpolaci. Tato metoda je však používána také pro aproximace funkcí, a tak bývá řazena mezi aproximace. [Drs90].
  4. Bi jsou tzv. Bernsteinovy polynomy třetího řádu.
  5. Kvadriky jsou křivky, které vznikají jako funkce polynomu druhého řádu. Také se jim říká kuželosečky.
    tzv. triviální spojení

Použitá literatura

[Hewitt95]

Hewitt, W.T., Lin, F., Preston, M. : článek NURBS - A Tool or an Ornament for Graphic, Manchester Computing Centre, University of Manchester, 1995

[Řezn98]

Řezníček., R. : Editor a demonstrátor křivítkových funkcí - Diplomová práce, FEI, VUT Brno, 1998

[Socho96]

Sochor, J., Žára, J., Beneš, B. : Algoritmy počítačové grafiky VŠ skripta, ČVUT  Praha, 1996

[Serba89]

Serba, I.: POG - studijní materiál, FEI VUT Brno, 1990-1999

[Serba90]

Serba, I. : ZPG - studijní materiál, FEI VUT Brno, 1990-1999

[Žára92]

Žára, J., a kolektiv: Počítačová grafika - principy a algoritmy, Grada, 1992

Odkazy na další literaturu

[Bart65]

Bartch, H.J. : Matematické vzorce, STNL, 1965

[Bézi72]

Bézier, P.E. : Numerical control - mathematics and applications. London, John Wiley, 1972

[Catm74]

Catmull, E., Rom, R.: A class of local interpolating splines, Computer Aided Geometric Design, New York Press, 1974

[Drs84]

Drs, L.: Plochy ve výpočetní technice, SNTL, 1984

[Drs85]

Drs, L., Ježek, F., Novák, J. : Počítačová grafika, FS ČVUT, 1985

[Drs90]

Drs, L. : Matematické metody v počítačové grafice, ČVUT, 1990

[Drdl92]

Drdla, J. : Metody modelování křivek a ploch v počítačové geometrii. Univerzita Palackého Olomouc, 1992.

[Peig84]

Peigl, L. : A generalization of Bernstein - Béziere method CAD, 16, 1984

 


Návod na používání appletů Předchozí home.gif (1235 bytes)